Regulamin pobytu Gości w Stanicy Kresowej i Polityka Prywatności RODO

Ze względów przeciwpożarowych na terenie całej posesji obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, ognisk i grillowania za wyjątkiem miejsc wyznaczonych i w tym celu oznakowanych.

Z uwagi na hodowlę zwierząt oraz znajdujący się na terenie staw uprzejmie prosimy Gości o szczególne zachowanie ostrożności w trakcie poruszania się po terenie i otoczenie dzieci należytą opieką. Za bezpieczeństwo dzieci w pełni odpowiadają rodzice!

 1. Kwatery wynajmowane są na potrzeby Gości na doby.
 2. Doba rozliczeniowa rozpoczyna się o godzinie 14:00, a kończy o godzinie 11:00 dnia następnego.
 3. Liczba dni pobytu określona jest w potwierdzeniu rezerwacji, którą Gość otrzymuje: e-mailem, telefonicznie lub listownie po dokonaniu wpłaty zadatku w wysokości 30% wartości całego zamówienia. Pozostałą kwotę Gość opłaca w dniu wyjazdu.
 4. Uiszczenie zadatku, opłaty za pobyt oraz dokonanie obowiązku meldunkowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu przez Gości.
 5. Opłata za zamówione a niewykorzystane noclegi nie podlega anulowaniu, chyba, że zostało to inaczej uzgodnione indywidualnie z Właścicielem obiektu.
 6. W godzinach 22:00 do 06:00 uprzejmie prosimy o zachowanie ciszy.
 7. Osoby odwiedzające Gości zobowiązane są opuścić kwaterę do godziny 22:00.
 8. Nocowanie w pokojach osób odwiedzających Gości jest zabronione, chyba że kwestia ta będzie uzgodniona z Właścicielem.
 9. W trakcie pobytu Gość samodzielnie dba o porządek w pokoju; w przypadku dłuższego pobytu gości pokoje sprzątane są przez obsługę co pięć dni i dokonywana jest wtedy również wymiana pościeli oraz ręczników.
 10. Ciepła woda użytkowa nagrzewana jest za pomocą kolektorów słonecznych (przy braku słońca ogrzewana piecem). W celu utrzymania przez cały dzień komfortowej temperatury wody, w godzinach nocnych pomiędzy 24:00 a 06:00 wyłączane są pompki obiegu cwu między budynkami. W przypadku potrzeby zapewnienia ciepłej wody w godzinach nocnych lub przesunięcia czasu dostępu do ciepłej wody, Goście proszeni są o zgłaszanie gospodarzom.
 11. Ze względu na odpływ ścieków do oczyszczalni biologicznych zabrania się wrzucania do toalet wszelkich ciał stałych, tłuszczy, piasku itp.
 12. Wieczorami przy zapalonym świetle prosimy o otwieranie okien w częściach z siatkami przeciw owadom. W drzwiach balkonowych na okres od wiosny do jesieni również umieszczane są siatki.
 13. Pobyt w pokoju z ulubionym zwierzęciem wymaga każdorazowo uzgodnienia z gospodarzami. Jednorazowa opłata za pobyt zwierzęcia wynosi 100,00 zł.
 14. Gość ponosi pełną odpowiedzialność, w tym materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia kwatery i jej wyposażenia, spowodowane jego działaniem lub działaniem osób, za które odpowiada (np. dzieci) oraz przywiezionych zwierząt.
 15. Gość powinien powiadomić gospodarza o powstaniu szkody w kwaterze i na posesji lub o jej stwierdzeniu. Wszelkie usterki w działaniu sprzętu i wyposażenia również powinny być zgłaszane celem ich usunięcia.
 16. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za mienie Gości.
 17. Ze względu na możliwość uszkodzenia instalacji elektrycznej i związane z tym bezpieczeństwo p-poż., zabrania się używania w pokojach urządzeń elektrycznych i gazowych nie będących na wyposażeniu.
 18. Gość otrzymuje do swojej dyspozycji kpl kluczy do kwatery, które zobowiązany jest zwrócić w chwili zakończenia pobytu. Zagubienie lub zniszczenie kluczy nakłada na niego obowiązek zapłaty w wysokości 50,00 zł.
 19. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujących się agresywnie gospodarz ma prawo wymówić pokój w trybie natychmiastowym bez zwrotu poniesionych przez nie opłat. Osoby takie są zobowiązane niezwłocznie opuścić teren obiektu pod rygorem zawezwania służb porządkowych.
 20. Odrębny Regulamin dot. rekreacji jeździeckiej dostępny jest na tablicy ogłoszeń umiejscowionej obok siodlarni na dziedzińcu stajni.
 21. Na terenie Placu Zabaw obowiązuje Regulamin, którego treść dostępna jest na tablicy wewnątrz ogrodzenia Placu.
 22. Gospodarze służą wyjaśnieniami oraz radą we wszystkich niejasnych kwestiach dotyczących regulaminu, prosząc szanownych Gości o jego przestrzeganie.

Życzymy miłego wypoczynku.

Polityka prywatności – RODO Stanica Kresowa Edyta Szubska

(25.05.2018)

Administrator i właściciel danych
Stanica Kresowa Edyta Szubska

Poczopek 9, 16-113 Szudziałowo

NIP 525-137-88-91

Cele przetwarzania danych i czasy retencji
W związku z brakiem w Polsce obowiązku meldunkowego Stanica Kresowa, co do zasady nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych osób fizycznych – Klientów korzystających z usług gospodarstwa agroturystycznego i ośrodka jeździeckiego.

Jeżeli z jakichś powodów dane osobowe zostały przekazane Stanicy Kresowej to są przechowywane tylko przez okres niezbędny do świadczenia usługi żądanej przez Klienta t.j.:

 1. przez okres do 2 lat dla celu świadczenia usług lub sprzedaży produktów (umowa sprzedaży, gwarancja lub rękojmia),
 2. przez okres do 6 lat dla celu rozliczenia sprzedaży (wystawienie i przetwarzanie dokumentów księgowych zgodnie z ustawą o rachunkowości),
 3. Użytkownik może zawsze poprosić Administratora Danych o zawieszenie przetwarzania danych, wyeksportowanie i przekazanie udostępnionych danych lub usunięcie danych osobowych,

Okres techniczny niezbędny do przeprowadzenia usunięcia danych po osiągnięciu czasu retencji wynosi 3 miesiące od dnia upływu czasu retencji.

Zbierane typy danych
Dane osobowe mogą być dostarczane przez Klienta albo automatycznie zbierane podczas korzystania ze strony internetowej lub serwisów społecznościowych prowadzonych przez Stanicę Kresową.  Jakiekolwiek korzystanie z plików plików cookie – lub innych narzędzi monitorowania – przez aplikacje lub przez właścicieli usług stron trzecich wykorzystywanych przez tę aplikacje, o ile nie zaznaczono inaczej, służy do identyfikacji Użytkowników i zapamiętywania ich preferencji, wyłącznie w celu świadczenia usług wymaganych przez Użytkownika. Zbierane dane osobowe nie służą profilowaniu klientów w celu proponowania dodatkowych usług lub produktów.

Miejsce przechowywania danych
Dane są przetwarzane w miejscu siedziby Administratora Danych i w miejscach, w których znajdują się serwery związane z działaniem serwisów internetowych i społecznościowych. Obecnie wykorzystywane są serwery będące w infrastrukturze nazwa.pl. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z Administratorem Danych.

Metody przetwarzania
Administrator Danych przetwarza Dane Klientów w sposób prawidłowy i podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją lub nieuprawnionym zniszczeniem danych.
Przetwarzanie danych odbywa się za pomocą komputerów i/lub narzędzi IT, zgodnie z procedurami organizacyjnymi i sposobami ściśle związanymi ze wskazanymi celami. Poza Administratorem Danych, w niektórych przypadkach, dane mogą być dostępne dla określonych typów osób odpowiedzialnych za świadczenie usług (administrację, sprzedaż) lub podmiotów zewnętrznych (takich jak dostawcy usług technicznych, listonosze, dostawcy hostingu) mianowanych (w razie potrzeby) Procesorami Danych przez Administratora Danych Osobowych. Aktualny wykaz tych stron można uzyskać od Administratora Danych w każdej chwili.

Informacje dodatkowe na temat zbierania i przetwarzania danych
Działania prawne
Dane Osobowe mogą być wykorzystywane do celów prawnych przez Administratora Danych, w sądzie lub w działaniach prowadzących do możliwych działań prawnych wynikających ze szkód wyrządzonych przez Klienta oraz osoby i zwierzęta pozostające pod jego opieką.
Klient powinien być świadomy faktu, że Administrator Danych może być zobowiązany do ujawnienia Danych Osobowych na żądanie władz.

Prawa użytkowników

Obsługa praw osób

 1. Żądania osób fizycznych w zakresie realizacji praw wymienionych poniżej mogą być kierowane do Administratora. Informacje kontaktowe znaleźć można na początku niniejszego dokumentu.
 2. Zgłoszenie żądania osoby fizycznej w zakresie realizacji praw powinno zawierać:
 • dane osoby fizycznej, której zgłoszenie dotyczy oraz osoby zgłaszającej pozwalające na weryfikację i odnalezienie danych osobowych w systemach Administratora,
 • opis zgłaszanego żądania ,
 • podpis osoby zgłaszającej żądanie w przypadku zgłoszeń pisemnych,
 • pełnomocnictwo jeśli w imieniu zgłaszającego żądanie działa pełnomocnik,
 • informacje o preferowanej formie odpowiedzi.
 1. Zgłaszane żądania są wolne od opłat z wyjątkiem przypadku, gdy żądania osoby fizycznej są nadmierne (np. nieuzasadniona częstotliwość) – w takim przypadku Administrator ma prawo pobrać opłatę w wysokości uwzględniającej koszty udzielenia odpowiedz 

 

Prawa osób

 

Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)

 1. Prawo dostępu do danych  w celu żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jej danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 2. Prawo do informacji o podstawach prawnych i celach przetwarzania, kategorii i okresie przetwarzanych danych,  źródle pozyskania danych osobowych danej osoby jeśli nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą.
 3. Prawo do informacji, czy Administrator podejmuje wobec podmiotu danych zautomatyzowane decyzje, w tym m.in. w oparciu o profilowanie, a jeśli tak, to również informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą,
 4. Prawo do informacji, czy dane są przekazywane innym odbiorcom danych, a jeśli tak, to również informacje o tych odbiorcach, przy czym gdy są one przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, także informacji o odpowiednich zabezpieczeniach.
 5. Prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu – realizowane jako eksport danych osobowych dostarczonych przez użytkownika do formatu CSV lub PDF.

Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)

 1. Prawo do sprostowania danych obejmuje prawo do: poprawienia nieprawidłowych danych, uzupełnienia niekompletnych danych, aktualizacji danych.
 2. Administrator weryfikuje, czy żądanie nie prowadzi do braku adekwatności zbieranych danych – w takim przypadku może odmówić spełnienia żądania.

Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)

 1. Prawo do usunięcia danych obejmuje: prawo do żądania usunięcia lub nieodwracalnej anonimizacji danych,
 2. Administrator może odmówić spełnienia żądania realizacji prawa do usunięcia danych, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)

 1. Prawo ograniczenia przetwarzania może być realizowane w następujących przypadkach: a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych (czasowe wstrzymanie przetwarzania), b) przetwarzanie jest niezgodne z podstawą prawną lub z celem do którego dane zostały udostępnione, c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne dochodzenia lub obrony roszczeń; d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania(czasowe wstrzymanie przetwarzania w celu wyjaśnienia zasadności sprzeciwu)
 2. Skorzystanie z prawa skutkuje tym, że dane Klienta nie będą przetwarzane w zakresie objętym ograniczeniem.

Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

 1. Prawo do przenoszenia danych obowiązuje gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby fizycznej lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany i obejmuje prawo do otrzymania danych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)

 1. Osoba fizyczna ma prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy Administrator przetwarza dane na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w tym profilowania.
 2. Administrator może odmówić zaprzestania przetwarzania danych osobowych, powołując się na:
 3. a) istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą,
 4. b) istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim, żądanie osoby fizycznej podlega niezwłocznemu i bezwarunkowemu uwzględnieniu. Administrator zapewni, że dane osobowe nie będą już przetwarzane w tym w tym celu.

Prawo do cofnięcia zgody (art. 7 RODO)

 1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby fizycznej, osoba fizyczna ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Cofnięcie zgody nie wpływa na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.

Profilowanie danych

 1. Administrator informuje, że nie dokonuje przetwarzania danych osobowych opartych o profilowanie danych.

 

Procedury w przypadku naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych

 1. W przypadku stwierdzenia naruszenia bezpieczeństwa ochrony danych osobowych każda osoba fizyczna, która powzięła wiadomość o tym naruszeniu powinna zgłosić ten fakt Administratorowi w terminie 12 godzin od ustalenia naruszenia na adres rezerwacja@stanicakresowa.pl
 2. Zgłoszenie naruszenia bezpieczeństwa ochrony danych osobowych musi zawierać co najmniej:
 3. a) datę i godzinę zdarzenia, czas trwania oraz lokalizację zdarzenia,
 4. b) dane dot. osoby fizycznej dokonującej zgłoszenia zdarzenia,
 5. c) opis charakteru i okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, w tym informacji o systemie informatycznym, w którym wystąpiło naruszenie (jeśli naruszenie nastąpiło w związku z przetwarzaniem danych w systemie informatycznym),
 6. d) kategorię i przybliżoną liczbę osób, których dotyczy naruszenie,
 7. e) kategorię i przybliżoną liczbę wpisów/rekordów danych osobowych, których dotyczy naruszenie,
 8. f) opisywać możliwe konsekwencje naruszenia bezpieczeństwa ochrony danych osobowych.
 9. W przypadku stwierdzenia naruszenia bezpieczeństwa ochrony danych osobowych Administrator bez zbędnej zwłoki zgłasza je organowi nadzorczemu właściwemu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, chyba, że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 10. Administrator dokumentuje wszelkie naruszenia bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, aby móc wykazać przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa.
 11. Jeśli naruszenie bezpieczeństwa ochrony danych osobowych powoduje wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których dotyczy, Administrator bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę, której dane dotyczą, o takim naruszeniu, chyba że nie jest to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Zmiany niniejszej polityki prywatności
Administrator Danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie przez powiadomienie swoich Użytkowników na tej stronie. Zaleca się, aby sprawdzać tę stronę często, zwracając uwagę na datę ostatniej modyfikacji wymienioną na dole. Jeśli Użytkownik sprzeciwia się dowolnej ze zmian w polityce, może zażądać, aby Administrator Danych usunął jego Dane Osobowe. Jeśli nie zaznaczono inaczej, aktualna w danym momencie polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich Danych Osobowych Klientów, jakie posiada Administrator Danych.

Tel. do gospodarzy 601-067-316.